Stadgar för den ideella föreningen NöjesStjärnan , med hemort i Essunga kommun. Föreningen bildades 2005-06-21.
Stadgarna senast fastställda/ändrade vid konstituerande möte den 21 juni 2005.

1 § Ändamål
Föreningen skall verka för ett ökat aktivitetsutbud i Nossebro, vilket skall leda till fler kommuninvånare, fler besökare i kommunen samt större utnyttjande av de aktiviteter som erbjuds invånare och besökande.

2 § Medlemskap
Medlemskap är öppet för alla som vill bidra till föreningens ändamål. Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderät-ten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kom-mer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen.
I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre veckor från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.

3 § Medlemsavgift
Föreningsstämman fastställer årlig medlemsavgift. Medlem är skyldig att betala fastställd medlemsavgift, samt i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

4 § Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte har betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksam-hetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

5 § Uteslutning med mera
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från besluts-dagen.
Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

6 § Styrelse
Styrelsen väljs av föreningsstämman och består av lägst tre och högst fem ledamöter. Föreningsstämman kan även välja högst tre suppleanter till styrelsen.
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten skall avgöra.
Styrelseledamot och suppleant väljs för tiden fram till ordinarie föreningsstämma påföljande räkenskapsår.

7 § Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.

8 § Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

9 § Årsredovisning och verksamhetsberättelse
Styrelsen skall senast den 1 april lämna årsredovisning, innehållande verksamhetsberättelse, till revisorerna.

10 § Revision
Föreningsstämman skall årligen välja två revisorer jämte högst två revisorssuppleanter för tiden fram till ordinarie föreningsstämma hållits påföljande räkenskapsår.

11 § Revisionsberättelse
Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet.
Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse se-nast 14 dagar före årsmötet.

12 § Ordinarie föreningsstämma
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före maj månads utgång.
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och protokollförare för mötet.
3. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret, samt revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
8. Fastställande av medlemsavgifter.
9. Val av styrelsens ordförande samt övriga ledamöter och suppleanter.
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter.

Motion eller ärende som medlem önskar föra till ordinarie föreningsstämma skall anmälas till styrelsen senast en månad före stämman.

13 § Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när en revisor eller minst en femtedel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet eller kungöras inom samma tid i lokalpressen.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

14 § Kallelse till föreningsstämma
Kallelse till föreningsstämman skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna, eller kungöras i lokalpressen.

15 § Stadgeändring
Beslut att ändra stadgarna fattas av en enig föreningsstämma, alternativt två på varandra följande stämmor där förslaget vid båda tillfällena stöds av minst 2/3 av de röstande.

16 § Föreningens upplösning
Upplösning av föreningen kan beslutas antingen av en enhällig föreningsstämma, eller med 2/3 majoritet av de röstande vid två på varandra följande stämmor.

17 § Eventuella tvister
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall i stället avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.